คู่มือประชาชน

1 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

2 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

3 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

4 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

5 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

6 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า – ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34

7 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21

8 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

9 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22

10 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

11 การแจ้งขุดดิน

12 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

13 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

14 การแจ้งถมดิน

15 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

16 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

17 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 18 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

19 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 20 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีบุคคลธรรมดา

21 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

22 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า

23 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการ) กรณีนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

24 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการ) กรณีบุคคลธรรมดา

26 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการ) กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า

27 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกพาณิชยกิจ) กรณีนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

28 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกพาณิชยกิจ) กรณีบุคคลธรรมดา

30 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกพาณิชยกิจ) กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า

31 การรับชำระภาษีป้าย

32 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

33 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

35 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

36 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป

37 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

38 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป

39 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล

40 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

41 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

42 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

43 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป

44 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

45 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป

46 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล

48 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

50 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต

51 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

52 การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

54 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต

56 การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

57 การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม

59 การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

60 การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

61 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

ประกาศ เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน