ร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งปัญหาทั่วไป

โปรดแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อ อบต.บ่อแฮ้วจะได้ดำเนินการและตอบกลับท่านโดยเร็ว

ร้องเรียน/ร้องทุกข์