หน่วยตรวจสอบภายใน

 

นางสมถวิล ธรรมใจกูล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว
โทร. 054-226115 ต่อ 15
baheao.sao@gmail.com

 

นางสาวคัทลียา ฝั้นแก้ว
นักวิชาการตรวจสอบภายใน