รับสมัครการแข่งขันจักรยานขาไถ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว เปิดรับสมัคร “การแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike)” สำหรับเด็กที่อยู่ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เอกสารการรับสมัคร

  • รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
  • สำเนาสูติบัตร
  • ใบรับรองการศึกษา
  • สำเนาทะเบียนบ้าน