สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว

 

นางนิรัชรา ธุระกิจ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว
054-226115 ต่อ 17
boheao.sao@gmail.com

นายประสิทธิ์ ไชยทิกุล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว
054-226115 ต่อ 17
boheao.sao@gmail.com

นางสมถวิล ธรรมใจกูล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว
054-226115 ต่อ 15
boheao.sao@gmail.com

นายนิเวส หน่อแก้วมูล
สมาชิกสภา หมู่ 1
054-226115 ต่อ 17
boheao.sao@gmail.com

นายณัฐธัญ ญาณะปลูก
สมาชิกสภา หมู่ 4
054-226115 ต่อ 17
boheao.sao@gmail.com

นางนงเยาว์ อ้ายจักร
สมาชิกสภา หมู่ 5
054-226115 ต่อ 17
boheao.sao@gmail.com

นายณัฐวุฒิ วงค์ชมภู
สมาชิกสภา หมู่ 7
054-226115 ต่อ 17
boheao.sao@gmail.com

นายบุญทรง ยะเปียงปลูก
สมาชิกสภา หมู่ 9
054-226115 ต่อ 17
boheao.sao@gmail.com

นางจันทร์เพ็ญ แปงเครือ
สมาชิกสภา หมู่ 10
054-226115 ต่อ 17
boheao.sao@gmail.com

นางสุนีย์ เรือนไชย
สมาชิกสภา หมู่ 15
054-226115 ต่อ 17
boheao.sao@gmail.com

 

 

นางรวงทอง มหาวงค์วรรณ
สมาชิกสภา หมู่ 16
054-226115 ต่อ 17
boheao.sao@gmail.com