กองสวัสดิการสังคม

 

นางสาวโยทะกา ปงเทพ
นักสังคมสงเคราะห์ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร. 054-226115 ต่อ 21
baheao.sao@gmail.com

นางสาวโยทะกา ปงเทพ
นักสังคมสงเคราะห์

นางสาวชุติมันต์ ปริตวา
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวมาลี หยอกเย้า
นักพัฒนาชุมชน