กองช่าง

 

นายสมศักดิ์ เช่งรุ้ง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 054-226115 ต่อ 20
baheao.sao@gmail.com

นายประสิทธิ์ ศรีไชย
นายช่างโยธา

(ว่าง)
นายช่างโยธา

นายพสิษฐ์ ปิงฟอง
นายช่างไฟฟ้า

นางสาวพิมพิมล วงค์สมุทร
เจ้าพนักงานธุรการ

นายวุฒิชัย เสวกวิหารี
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า