กองคลัง

 

นางสิรินทร ใจกาวัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 054-226115 ต่อ 23
baheao.sao@gmail.com

นางสาวสมหมาย พันธุวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวเอื้อมพร ถาแก้ว
นักวิชาการพัสดุ

นางสมพร ไม้ไผ่
นักวิชาการคลัง

นางอัมพร ยะเปียงปลูก
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวบัณฑิตา พุดเฉย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นายศุภักษร ทองวงค์บุตร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวรัตกาล กันใจ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวณัฐการณ์ มาทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้