สำนักปลัด

 

นางสาวอัจฉรา โชครวย
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 054-226115 ต่อ 12
baheao.sao@gmail.com

นางสาวศิริวรรณ พันธ์สิทธิ์

นิติกร

นางสาวกัลยา รินเชื้อ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ส.ต.หญิงรัชฎาพร เขียวมาวงค์

นักทรัพยากรบุคคล

นายอนิกกวี ปินตานุกุล

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวรสภาดา สอนง่าย

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวภัทรชนิกา แก้วบาง

เจ้าพนักงานธุรการ

นางอรอุมา อายุหมั้น

ครู

นางเพ็ญศรี ฟูคำ

ครู

นางสมัย คำเขียว

ผู้ช่วยครูดูแลเด็กและปฐมวัย

นายภูริวัฒน์ คันใจ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุการ

นายสุรินทร์ ปินตาวงค์

พนักงานขับรถยนต์

นายประสิทธิ์ ช่างกิม

พนักงานขับรถยนต์

นายชัยวุฒิ แก้วคำมุล

พนักงานขับรถยนต์

นายฉัตรชัย กล้าหาญศึก

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายนพดล หล้าอุด

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายกรกฤต วงค์ปิน

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

นายบุญเทียม โนใจปิง

คนงานทั่วไป

นายบุรินทร์ ใจปลา

คนงานทั่วไป

นางสาวเขมิกา หมื่นขัน

คนงานทัั่วไป

นายจักรพันธ์ ฝั้นชมภู

คนงานทั่วไป

นายเขาทราย ทิวันปลูก

คนงานทั่วไป

นายธงชัย ทองรักษ์

คนงานทั่วไป

นายธนู มูโล่ง

คนงานทั่วไป

นายสวาท ปาปุ๊ดปลูก

คนงานประจำรถขยะ

 

นายสุรินทร์ มาทา

คนงานประจำรถขยะ

นายไกรภพ ทิวันปลูก

คนงานประจำรถขยะ

นายไพฑูรย์ ไชยลังกา

คนงานทั่วไป