หัวหน้าส่วนราชการ

นางสมถวิล ธรรมใจกูล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว
โทร. 054-226115 ต่อ 15
baheao.sao@gmail.com

นางภควรรณ สุรวิชิตกร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว
โทร. 054-226115 ต่อ 17
baheao.sao@gmail.com

นางสาวอัจฉรา โชครวย
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 054-226115 ต่อ 12
baheao.sao@gmail.com

นางสิรินทร ใจกาวัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 054-226115 ต่อ 23
baheao.sao@gmail.com

นายสมศักดิ์ เช่งรุ้ง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 054-226115 ต่อ 20
baheao.sao@gmail.com

นางสาวโยทะกา ปงเทพ
นักสังคมสงเคราะห์ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร. 054-226115 ต่อ 20
baheao.sao@gmail.com

โทร. 054-226115 ต่อ 21
baheao.sao@gmail.com