คณะผู้บริหาร

นายวิทยา วงค์ชมภู

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว

054-226115 ต่อ 14

baheao.sao@gmail.com

นายถาวร ธนาสุขอนันต์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว

054-226115 ต่อ 16

baheao.sao@gmail.com

ร.ต.อ.ชูชาติ ใจยะสาร

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว

054-226115 ต่อ 16

baheao.sao@gmail.com

นายทิน ยะเปียงปลูก

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว

054-226115 ต่อ 16

baheao.sao@gmail.com