วิสัยทัศน์ และพันธกิจการพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว

เป็นท้องถิ่นที่น่าอยู่ สาธารณูปโภคดี มีเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเพรียงวัฒนธรรม งามล้ำสิ่งแวดล้อม”

พันธกิจ

 1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทั่วถึง เป็นระบบและได้มาตรฐานเพื่อรองรับความ เจริญของเมือง และเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน

 2. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การศึกษา การบริการสาธารณสุข และการกีฬา นันทนาการ เพื่อความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

 3. สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาครัฐ และเอกชน ร่วมเป็นภาคีในการพัฒนา เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการบริการที่ดีและเป็นธรรมแก่ประชาชน

 4. สนับสนุนส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจของชุมชน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน การพัฒนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้

 5. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนายั่งยืน

 1. เพื่อให้การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคครอบคลุม

 2. เพื่อให้สภาพแวดล้อมเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

 3. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี

 4. เพื่อให้ศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี  อันดีงามของท้องถิ่นคงอยู่อย่างยั่งยืน

 5. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาท้องถิ่นและเกิดการบริหารจัดการที่ดี

 6. เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีอาชีพเสริม  พึ่งพาตนเองได้

 7. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 8. เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง

 9. เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ