ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว

        องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว  ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538  โดยประกาศ กระทรวงมหาดไทย  เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่  25  ธันวาคม  2539  และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ์  2540

        สถานที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว  อยู่ในเขตตำบลบ่อแฮ้ว  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปางมีเนื้อที่ ประมาณ  16.07 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  10,043.75 ไร่ โดยอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองลำปางไปทาง ทิศตะวันตกประมาณ 5 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับหน่วยงานราชการ  เทศบาลและอำเภอใกล้เคียง  ดังนี้

                              ทิศเหนือ               ติดต่อกับ                องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

                              ทิศใต้                    ติดต่อกับ                เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว

                              ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ                เทศบาลนครลำปาง

                              ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ                องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม