ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

     องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

       แนวทางการพัฒนา  

 1. การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน

 2. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

 3. การไฟฟ้าสาธารณะ

 4. การวางผังเมือง

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       แนวทางการพัฒนา

 1. การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 2. การอนุรักษ์  การฟื้นฟู  การเฝ้าระวัง  และการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสังคม/ชุมชน 

       แนวทางการพัฒนา

 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

 2. การศึกษา

 3. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 4. การป้องกันรักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

 5. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

       แนวทางการพัฒนา  

 1. การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

 2. การส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น

 3. การส่งเสริมการท่องเที่ยว

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

       แนวทางการพัฒนา

 1. การพัฒนาบุคลากร

 2. การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน