แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ

กรุณาให้ข้อมูลของท่าน ดังต่อไปนี้


ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

กรุณาประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาล ดังต่อไปนี้


ดีมากดีพอใช้ควรปรับปรุง
การอำนวยความสะดวกในการติดต่อราฃการ
มารยาทในการให้บริการประชาชน
ความตั้งใจในการให้บริการ และการเอาใจใส่
ความสะดวก และรวดเร็วในการให้บริการ
ความชัดเจน ถูกต้อง ในการอธิบายข้อมูลต่างๆ
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ
สถานที่ที่ให้บริการมีความเหมาะสม
สุถานที่จอดรถมีความเหมาะสมและเพียงพอ