นางอรพรรณ ฟูกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง

 
 
 
 
 
นางสาวเอื้อมพร   ถาแก้ว
นักวิชาการพัสดุ
นางสาววิมล  ยศตื้อ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางเพชรรัตน์  ตาวันสี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
 

 
 
 
 
 
นางอัมพร  ยะเปียงปลูก
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสมพร  ไม้ไผ่
นักวิชาการคลัง
นายวุฒิชัย   ใจกล้า
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
 
 
 
 
 
นางสาวรัตกาล  กันใจ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี