นางวาสนา  ลักขณาธร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

นางสาวชุติมันส์ ปริตวา
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวมาลี  หยอกเย้า
นักพัฒนาชุมชน