นางสาวจินดาศรี ใจหงอก
หัวหน้าสำนักปลัด
 
 
 
 
 
 
นางสาวศิริวรรณ  พันธ์สิทธิ์
นิติกร
นางสาวกัลยา  รินเชื้อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวจุฑารัตน์  ยะตะนัง
นักวิชาการศึกษา
นางสาวนิรัญญา  คำปันบุตร
นักทรัพยากรบุคคล
 
นางอรอุมา  อายุหมั้น
ครู
นางเพ็ญศรี  ฟูคำ
ครู
นางสมัย  คำเขียว
ผช.ครูดูแลเด็กและปฐมวัย
 
นายภูริวัฒน์ คันใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุการ
 
 
 
 
 
 
 
นายสุรินทร์  ปินตาวงค์
พนักงานขับรถยนต์
นายประสิทธิ์  ช่างกิม
พนักงานขับรถยนต์
นายชัยวุฒิ แก้วคำมุล
พนักงานขับรถยนต์
นายฉัตรชัย กล้าหาญศึก
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายนพดล  หล้าอุด
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 
 
 
 
 
 
 
 
นายบุญเทียม  โนใจปิง
คนงานทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสวาท ปาปุ๊ดปลูก
คนงานประจำรถขยะ
นายบุรินทร์  ใจปลา
คนงานทั่วไป