องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว  ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538  โดยประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่  25  ธันวาคม  2539  และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ์  2540

               สถานที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว  อยู่ในเขตตำบลบ่อแฮ้ว  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปางมีเนื้อที่ ประมาณ  16.07 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  10,043.75 ไร่ โดยอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองลำปางไปทาง ทิศตะวันตกประมาณ 5 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับหน่วยงานราชการ  เทศบาลและอำเภอใกล้เคียง  ดังนี้

 
 
    ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
    ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว
    ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลนครลำปาง
    ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม
   
   
    ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  มีทั้งสิ้น  9,112  คน แบ่งเป็น ชาย  4,356  คน หญิง  4,756  คน
   

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว  มีจำนวน 10 หมู่บ้าน   4,276  ครัวเรือน  ดังนี้

  หมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว  เต็มพื้นที่ จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่
    หมู่ที่  1  บ้านป่าเหียง มีนายวิษณ ุ          เปี้ยปลูก             เป็นผู้ใหญ่บ้าน
    หมู่ที่  7  บ้านฮ่องกอก มีนายสิทธิ           จากีบ                 เป็นผู้ใหญ่บ้าน
    หมู่ที่  10  บ้านปงท่าขัว มีนายสมพร         มุ่งเครือ             เป็นผู้ใหญ่บ้าน
    หมู่ที่ 15   บ้านดงสันเงิน มีนางเพียรจิตร     บุญเป็ง              เป็นผู้ใหญ่บ้าน
    หมู่ที่ 16   บ้านสายลมจอย มีนายสง่า          แข็งแรง               เป็นผู้ใหญ่บ้าน
    หมู่ที่ 17  บ้านพรประสิทธิ์ มีนายสัมฤทธิ์    หวานชะเอม          เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 

หมู่บ้านที่มีพื้นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว  บางส่วน จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่

    หมู่ที่  4   บ้านท่าขัว มีนายสวัสดิ์มงคล   ปีบ้านใหม่        เป็นผู้ใหญ่บ้าน
    หมู่ที่  5   บ้านน้ำโท้ง มีนายชัยกรณ์          วงค์ชมภู          เป็นผู้ใหญ่บ้าน
    หมู่ที่  9   บ้านท่าล้อ มีนายธนกฤต์          วงค์ชมภู          เป็นผู้ใหญ่บ้าน
    หมู่ที่  12  บ้านเขลางค์ทอง มีนางศศิวิมล           มิ่งเชื้อ            เป็นผู้ใหญ่บ้าน
       
   
    ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่เกษตรกรรม  บางส่วนมีลักษณะเป็นทุ่งหญ้า มีแม่น้ำสำคัญที่ไหลผ่าน  ได้แก่แม่น้ำตุ๋ย
  การประกอบอาชีพหลักของประชากรใน  มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม    และประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม