หน้าแรก เกี่ยวกับตำบล ผลิตภัณฑ์ตำบล ติดต่อ อบต.
 
  แผนป้องกันการทุจริต (ITA)
   
  - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563
  - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
  -แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561- 2564
  1-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-60
  2-ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต
  3-ข้อบังคับจรรยาบรรณ
  4-คู่มื่อร้องทุกข์-60
  5-คู่มือประโยชน์ทับซ้อน-60
  6-ประกาศนโยบายคุณธรรม
   
  - รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี พ.ศ.2562
  -มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และ แนวทางการตรวจสอบบุคลากร ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง-
  - รายงานการสำรวจความพึงพอใจในการบริการ-ปี-2562
  - รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน-ปี-2562
  - แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการองค์ความรู้ในองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว
  - หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
  - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
  - การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง