กลับสู่หน้าหลัก  
 
- ประกาศ อบต.บ่อแฮ้ว เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อขอข้อมูลข่าวสาร การเขียนคำร้องทั่วไป การจดทะเบียนพาณิชย์ในที่ทำการ อบต.บ่อแฮ้ว ประกาศ ณ วันที่ 14 เมษายน 2563
-แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2559
-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
-แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559 - 2561
- ประกาศ อบต.บ่อแฮ้ว เรื่อง กำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว