กลับหน้าหลัก
 
- ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563
- แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- ขอให้ตรวจสอบรายการกรรมสิทธิ์ที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ลักษณะการใช้ประโยชน์ อายุโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
- ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
- แผนกำหนดออกบริการรับยื่นแบบล่วงหน้าภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีพ.ศ.2561 - 2564
- แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
- แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
- ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได